Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  RV- PC – VOERENDAAL


1. Lidmaatschap


Het lidmaatschap der vereniging houdt in dat men zoveel mogelijk meewerkt aan de verwezenlijking van de belangen en het doel van de vereniging.


2. Inschrijfgeld


Nieuwe rijdende leden betalen naast de contributie een, door de algemene ledenvergadering vastgestelde, eenmalige bijdrage als inschrijfgeld. Indien een niet rijdend lid rijdend lid wenst te worden dan is het vorenstaande ook van toepassing.

Men wordt het eerste jaar aspirant-lid.

Indien blijkt dat men bij de F.N.R.S. / K.N.H.S. of bij andere verenigingen in gebreke is gebleven vervalt het lidmaatschap. Men wordt voor een kenningsmakingsgesprek uitgenodigd door het bestuur. Op de eerst volgende bestuursvergadering wordt de aanvraag behandeld. Men kan maar voor een vereniging op concoursen uitkomen. Indien na het jaar proeftijd blijkt dat er problemen zijn met het betreffende lid beslist het bestuur of de leden dmv. stemmen ( meer als 70% ) of men lid kan worden. Bij een inschrijving als ponylid kan men na één jaar overgaan naar de paarden, bij eerdere overgang zal het verschil tussen inschrijfgeld ponylid en inschrijfgeld paardenlid in rekening worden gebracht. Oud rijdende leden die ondersteunend lid zijn gebleven kunnen weer rijdend lid worden zonder inschrijfgeld te betalen. ( mits er geen conflicten zijn geweest, dan beslist het bestuur ).


3. Contributie

De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld en dient vooraf in de derde maand van het kalenderjaar te worden betaald als betaling niet voor 1 mei is gedaan wordt de toegang tot de accommodatie ontzegt dit geldt ook voor deelname aan K.N.H.S. wedstrijden of bij tussentijds toetreden binnen een maand na toetreding.
Bij tussentijdse toetreding zal de contributie bepaald worden aan het aantal resterende maanden van het kalenderjaar. Indien de betaling bezwaren oplevert kan in overleg met het bestuur een betalingsregeling worden getroffen. In de contributie voor gewone en aspirant-leden is begrepen een verenigingsles per week (waarvan de doorgang bepaald wordt door het bestuur) en het:

gebruik van binnen en buitenbak in overleg met andere leden.

4. Beëindiging lidmaatschap


Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 november van het lopende verenigingsjaar aan het secretariaat gemeld te worden dmv. brief of e-mail bericht.

Bij beëindigen van het rijdendlidmaatschap is men verplicht de sleutel van de rijhal van RV – PC – Voerendaal in te leveren.

Bij niet nakomen worden de kosten op het betreffende lid verhaald.

Zie het sleutel overdracht formulier.

5. Verplichting aan het lidmaatschap


De gewone en aspirant leden verplichten zich deel te nemen aan onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de Manege, werkzaamheden t.b.v. de door de vereniging te organiseren concoursen en de jaarlijkse paardenzegening op 2epaasdag. De data van de werkzaamheden worden door het bestuur bepaald en aan de leden mede gedeeld.
Het bestuur kan leden die door hun beroep of om andere zwaarwegende belangen, hiervan vrijstellen met de verplichting om alternatieve werkzaamheden te verrichten op andere tijden, vergelijkbaar aan de normale verplichting.
Leden die aantoonbaar kunnen maken dat zij niet geïnformeerd waren of door ziekte niet konden komen, halen de verplichting in op de eerst volgende werkverplichting.
De leden mogen hun verplichting onderling ruilen. Het niet nakomen van deze verplichting leidt tot uitsluiting van deelname aan concoursen of tot uitsluiting van verenigingslessen. De hoogte van de uitsluiting wordt bepaald door het bestuur.

Op de ledenvergadering van 24-10-2008 is besloten dat een lid die niet aan deze verplichting voldoet moet rekenen op een boete van € 50.– per jaar.

Voldoet een lid niet aan beide verplichtingen zal dit bedrag € 100.– per jaar bedragen.

6. Lessen

Bij 2 of minder ruiters gaat de vereniging les niet door.

Bij niet op tijd afmelden bij de vereniging les ( 1 dag van te voren ), bedraagt de boete €5,00 ( ongeachte de reden voor niet op tijd afmelden ).

Door deelname aan de verenigingslessen onderwerpt men zich aan de instructeur.

Eventuele conflicten tussen rijdende leden en de instructeur welke onderling niet geregeld kunnen worden, kunnen aan het bestuur voorgelegd worden. De uitspraak van het bestuur is hierbij bindend.

Alle verhinderingen m.b.t. de clublessen dienen minimaal één dag van te voren doorgegeven te worden aan diegene die de lessen regelt. Niet afmelden kan tot gevolg hebben dat men ingedeeld wordt in een andere groep en een ander uur. Wanneer blijkt dat een lid zich meerdere malen niet heeft afgemeld, dan wordt daarmee geen rekening meer gehouden voor de lesindeling en vervalt het recht op de verenigingslessen, tot dat er weer een plek vrij komt in de verenigingsles.

7. Eigen risico

Het deelnemen aan de lessen of andere verenigingsactiviteiten geschiedt op eigen risico.

Voor aansprakelijkheid aan derden dient men WA verzekerd te zijn.

8. Rechten

Ieder rijdend lid heeft recht op een verenigingsles per week van 1 uur, dit kan een springles of een dressuurles zijn, bij deelname aan twee verenigingslessen in een week moet men een verenigingsles betalen, kosten €5.

Uitgezonderd die weken waar het bestuur de doorgang van de lessen annuleert en de sanctie voortvloeiende uit het niet nakomen van de verplichting, ongeacht het paard/pony waar op gereden wordt.

Deze verenigingsles (1 uur) is overdraagbaar aan andere rijdende leden, mits dit van te voren aan diegene die de lessen regelt is gemeld.

Het bestuur behoud het recht te bepalen in welke les het lid dient te rijden.

9. Het vrije gebruik binnenbak

De rijdende leden dienen het vrije gebruik van de binnenbak naar dag en tijd onderling te regelen, om overbezetting te voorkomen. Dit geldt ook voor privé lessen.

Tijdens privé lessen mogen ook andere rijdende leden gebruik maken van de binnenbak.

Voorkomen moet worden dat meerdere privé lessen gelijktijdig plaatsvinden.

Bij het gebruik van hindernissen moet de hoefslag vrij blijven.

Bij conflicten houdt het bestuur het recht om de leden een regeling op te leggen waarop geen beroep mogelijk is.

10. Tenue

Bij deelname in verenigingsverband aan concoursen, clubkampioenschap en paardenzegening, bestaat het tenue uit; een zwarte rijjas of sweater een witte rijbroek / wit overhemd / witte stropdas en het sjabrak met verenigingsembleem.

Bij individuele deelname aan externe concoursen mogen overhemd en stropdas vervangen worden door een wit hemd met plastrori of een dressuurblouse.

De sjabrak is persoonlijk eigendom van de leden, doch dient te voldoen aan de verenigingseisen. Het embleem moet worden gekocht.

11.Deelname aan concoursen

Deelnemen aan concoursen mogen zij die het paardrijden redelijk meester zijn.

Dit beoordeelt de instructeur in overleg met het bestuur.

Niet rijdende leden mogen niet deelnemen aan concoursen, clubkampioenschap en verenigingslessen.

Inschrijving voor deelname aan concoursen dient men zelf te regelen Indien men hulp erbij nodig heeft neem dan kontact op met het wedstrijdsecretariaat. Silvia Elias.

Een lid dat zich heeft ingeschreven en door omstandigheden niet kan deelnemen, is en alle tijde het inschrijfgeld verschuldigd en dient zich voor vrijdag 19.00 uur af te melden bij het wedstrijdsecretariaat van de organiserende vereniging.

Tijdens aanwezigheid op een concoursterrein is men gast en wordt men geacht zich als zodanig te gedragen.

Ieder rijdend lid is en blijft verantwoordelijk voor zijn paard of pony. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door een lid of een paard of pony van een lid.

Daarom moeten de rijdende WA verzekerd zijn.

Indien er tijdens een concours een meningsverschil ontstaat met de concoursleiding of jury dient men dit te melden bij een bestuurslid van RV – PC – Voerendaal, zodat deze kwestie in alle rust kan worden opgelost.

12. Algemeen

Hengsten worden toegelaten tot de binnen c.q buitenbak van RV – PC – Voerendaal, mits deze zijn uit gekomen in de klasse L1 het toelaten van een hengst zal altijd gebeuren in overleg met het bestuur,in het belang van de leden dient de ruiter dit wel kenbaar maken tijdens het betreden van de rijhal.

Een hengst in de lagere klasse mag wel voor de vereniging op concoursen uitkomen.

Onderlinge kwesties worden door de leden zelf opgelost, kan of wil men dit niet, dan is het bestuur gerechtigd hierin maatregelen te treffen, om de sfeer in het belang van de vereniging te dienen. Als blijkt dat de hengst voor problemen zorgt is het bestuur bevoegd om de hengst de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

13. Reglement gebruik manege

1. Het gebruik van de accommodatie is uitsluitend toegestaan aan de leden van RV – PC – Voerendaal, gerechtigden en zij die een huurovereenkomst hebben. Op het mededelingenbord wordt aangegeven wanneer er verhuurd wordt en aan wie.

Hierbij kunnen de leden en andere gerechtigden geen gebruik maken van de binnenbak. Dit wordt ruim van te voren kenbaar gemaakt. Tevens zal vermeld worden wie en voor welke tijd gerechtigd zijn om van de manege gebruik te maken. Bij dit laatste geldt geen beperking t.a.v. gebruik.

2. Of iemand die een keer de rijhal wil gebruiken en hiervoor toestemming van het bestuur heeft, de leden kunnen dan gewoon gebruik maken van de rijhal.

De kosten bedragen 5 euro per uur per persoon en dient op de rekening van RV – PC – Voerendaal te worden overgemaakt. (vermelding gebruik rijhal)

3.Voor het monsteren van paarden of pony’s t.b.v. verkoop e.d dient vooraf toestemming verkregen te worden van het bestuur. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Men is altijd verplicht bij gebruik van de buiten c.q binnenbak een goedgekeurde helm/cap te dragen.

5. Wanneer iemand zijn paard of pony wil longeren terwijl dat andere aan het rijden zijn, moet hij/zij eerst toestemming vragen aan diegene(n) die op dat moment rijden.

6. Iedereen die een vast uur voor privé lessen op het bord geclaimd heeft, dient bij verhindering dit tijdig door te geven of op het bord te vermelden. Indien men dit verzuimt, vervalt automatisch het geclaimde uur.

Dit dient dmv een mail bericht aan alle leden te geschieden.

7. Paarden en pony’s mogen niet zonder begeleiding losgelaten worden in de binnen of buitenbak.

8. Na het gebruik van hindernis of andere materialen, dienen deze direct opgeruimd te worden.

9. Indien paarden of pony’s het parkeerterrein, tegelpad of zadelplaats bevuilen, moet de ruiter of amazone dit direct opruimen, schop en bezem staan op de zadelplaats. Zadelt men op de parkeerplaats op moet men de parkeerplaats afsluiten dmv de witte kettingen.

10. Het is verboden om trailers op het parkeerterrein uit te mesten, de mest moet niet in de containers van de vereniging gedaan worden.

Men kan de mest deponeren in de mestkar achter de rijhal.

11. Wanneer men gereden heeft controleert zij/hij of de zadelplaats opgeruimd is, alle lichten uit zijn en de deur naar de wc ruimte dicht en in het slot gevallen is, en de poort goed afgesloten is.

12. Bij het al of niet opzettelijk vernielen van eigendommen van de vereniging dient men dit direct kenbaar te maken aan het bestuur en eventueel de schade te vergoeden.

13. Jeugdleden jonger dan18 jaar hebben geen stemrecht, daarom is een van de ouders stemgerechtigd.

Algemeen website:

1. Website, en daarop wordt gepubliceerd zijn eigendom van de vereniging.

2. Het bestuur kan naar haar oordeel ingezonden artikelen wijzigen.

3. Het bestuur stelt de publicist schriftelijk en onder opgaaf van reden(en) daarvan in kennis.

4. De betrokken publicist kan tegen een dergelijke ingreep in beroep gaan bij het bestuur

. Website:

1. De website wordt bijgehouden door de secretaris en de webmaster.

2. De werkgroep Website wordt geleid door de webmaster.

3. De webmaster en de secretaris zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

4. De webmaster en de secretaris zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van gebruikersnaam en wachtwoord voor de website.

5. De webmaster en de secretaris dragen er zorg voor dat te allen tijde het bestuur verzekerd is van directe toegang tot de broncode van de website.

6. Direct op eerste verzoek van het bestuur zorgt de secretaris of de webmaster voor overdracht aan het bestuur van de noodzakelijke gegevens om toegang te verkrijgen tot de website.

7. De website bestaat uit een openbaar gedeelte.

8. De leden van de vereniging worden geacht zich op de hoogte te houden of te doen houden van de op de website geplaatste mededelingen.

Bestuursmededelingen die op de website zijn geplaatst, worden eveneens per mail verstuurd.

Vastgesteld op de ledenvergadering van 14 mei 1992.

Aangepast door het bestuur na overleg met de K.N.H.S. in april 2007.

Aangepast door het bestuur op 18 oktober 2008.